Μαρία Γούλα, Καθηγήτρια

Η Δρ. Μαρία Α. Γούλα είναι Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μετρήσεων στις Καταλυτικές Διεργασίες για την Ενέργεια και το Περιβάλλον» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και Διευθύντρια του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης (LAFEC, ΦΕΚ.3300τ.Β/2018). Είναι επίσης Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Είναι αναπληρωματικό μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα, είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (1987) και Διδάκτωρ στην Κατάλυση του ιδίου Τμήματος/Πανεπιστημίου (1993). Απέκτησε μεταπτυχιακό πιστοποιητικό στην «Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (1999) από το ΕΑΠ. Εργάστηκε ως Ερευνήτρια στο: (α) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από το 1993 έως το 1997, (β) Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Παν/μιο Θεσσαλίας (2001-2004), και (γ) Κέντρο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ), με έδρα την Πτολεμαΐδα (2001-2002). Από το 2000 έως το 2004 δίδαξε (ΠΔ407) στα τμήματα: (α) Μηχανολόγων Μηχανικών, (β) Ιατρικής, και (γ) Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 2004 η Καθ. Μ.Α. Γούλα διορίσθηκε ως Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (ΤΕΑΝ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ). Διετέλεσε Πρόεδρος Τμήματος (2004-2008), Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος (2008-2012 και 2014-2016), Αναπληρωτής Κοσμήτορας στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (2007-2008), και Προϊσταμένη Τομέα Λιγνίτη του Κέντρου Τεχνολογίας και Έρευνας (ΚΤΕ) του ΤΕΙΔΜ (2010-2012 και 2017-2019).

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 46 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και υψηλό δείκτη απήχησης (Άθροισμα Συντελεστών Απήχησης, IF, = 190.92 και IF/δημοσίευση = 4.15, Πηγή: Scopus), 112 εργασίες σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με κριτές και 51 εργασίες σε πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων με κριτές. Επίσης έχει συγγράψει: Διδακτικές Σημειώσεις για περισσότερα από 10 μαθήματα, 1 Βιβλίο και άνω των 20 Τεχνικών Εκθέσεων. Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο της έχει προσελκύσει πλέον των 1300 ομότιμων ετεροαναφορών και έχει δείκτη επιστημονικής ποιότητας (h-index) 17. Η Καθ. Μ.Α. Γούλα είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (Editorial board member) τριών (3) Επιστημονικών Περιοδικών (Chemistry/MDPI, International Journal of Environmental Engineering και Journal of Environment and Waste Management) και έχει διατελέσει Guest Editor στα Επιστημονικά Περιοδικά Catalysts (MDPI) και Energies (MDPI). Είναι τακτικός κριτής (Reviewer) σε >40 διεθνή επιστημονικά περιοδικά (>200 κρίσεις). Είναι κριτής προτάσεων του ΕΛΙΔΕΚ, IKY, ΓΓΕΤ, Cyprus Research Promotion Foundation (RPF), ERA.Net RUS Plus Innovation, American Chemical Society, Croatian Science Foundation (CSF), και Marie Curie FP7-PEOPLE.

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα έχει πλούσιο ακαδημαϊκό έργο καθώς, έχει διδάξει >20 προπτυχιακά μαθήματα ευρύτητας τίτλων, έχει συν-επιβλέψει (μέλος της τριμελούς επιτροπής) δύο (2) διδακτορικές διατριβές (ακόμη δύο βρίσκονται σε εξέλιξη) και έχει επιβλέψει άνω των 12 Μεταπτυχιακών και 50 Προπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών.

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα έχει συμμετάσχει σε εφτά (7) Ευρωπαϊκά και 15 Εθνικά ερευνητικά προγράμματα (Συντονιστής σε 7 και Εταίρος/Υπεύθυνος επιστημονικής ομάδας σε 7 από αυτά) ενώ έχει προσελκύσει απευθείας χρηματοδότηση από δύο (2) βιομηχανίες/ ιδιωτικές εταιρείες. Μετέχει επίσης ως εξωτερικός συνεργάτης στο Centre for Catalysis and Separation του Khalifa University of Science and Technology, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα έχει αναπτύξει ένα εξαίρετο δίκτυο συνεργασιών με ομάδες/ερευνητές παγκοσμίου φήμης τόσο από Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Khalifa University of Science and Technology/UAE, University of Surrey/UK, University of Zaragoza/Spain, Italian National Research Council, University of Shanghai/China, Beijing University of Chemical Technology/China) όσο και του εσωτερικού (Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΚΕΤΑ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Υπήρξε επισκέπτης ερευνητής σε αρκετά πανεπιστήμια του εξωτερικού, ήτοι Khalifa University of Science and Technology, University of Surrey, Beijing University of Chemical Technology, University of Aveiro, University of Zaragoza, University of Cyprus, και Ruhr-Universitat.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς: (α) Παραγωγή υδρογόνου ή/και αερίου σύνθεσης μέσω αναμόρφωσης φυσικού αερίου, αλλά και βιοαιθανόλης, βιοαερίου, γλυκερόλης, βιοελαίου (υπολειμματική βιομάζα), (β) Εκλεκτική αποξυγόνωση φυτικών ελαίων για παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ, (γ) Αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα, CO2, για παραγωγή μεθανίου (μεθανοποίηση), (δ) Οξειδωτική σύζευξη (oxidative coupling) του μεθανίου για παραγωγή αιθυλενίου, και (ε) Εκλεκτική αναγωγή των οξειδίων του αζώτου (NO2) για απομάκρυνσή τους από τα απαέρια κινητήρων diesel σε συνθήκες φτωχού καυσίμου (lean-burn conditions).