Ανταποδοτικές Υποτροφίες μέσω τακτικού προϋπολογισμού

Εσωτερικός Κανονισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τη χορήγηση

Ανταποδοτικών Υποτροφιών σε Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές

και Υποψήφιους Διδάκτορες μέσω τακτικού προϋπολογισμού

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Σύμφωνα με το Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ τ.Α’ 141/21-07-2022) άρθρο 283, τα Ιδρύματα δύνανται να παρέχουν ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για την παροχή ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου, στο Τμήμα ή στη Σχολή ή στο Ίδρυμα. Ιδιαίτερα, οι υποψήφιοι διδάκτορες, δύναται να προσφέρουν, εκτός των άλλων και εξειδικευμένο επικουρικό έργο, μέσω των ανταποδοτικών υποτροφιών.

Το εκάστοτε Τμήμα ανάλογα με τα ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του μπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε φοιτητές ανεξαρτήτου του κύκλου σπουδών που ανήκουν (πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου). Ο αριθμός των ανταποδοτικών υποτροφιών, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η αμοιβή (ποσό ανταποδοτικής υποτροφίας) καθορίζεται από το Τμήμα.

Η καταβολή του ποσού θα πραγματοποιείται μέσω της Δ/νσης Οικονομικού του Ιδρύματος.

I)Η διαδικασία για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ως εξής:

  1. Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος που ορίζει: α) τον αριθμό των ανταποδοτικών υποτροφιών, β) το χρονικό διάστημα απασχόλησης, γ) το αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών, δ) την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων-δικαιολογητικών, ε) τον Υπεύθυνο για το πρόγραμμα των ανταποδοτικών υποτροφιών σε κάθε Τμήμα, στ) τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων καθώς και ζ) την αμοιβή.
  2. Αίτημα ανάληψης υποχρέωσης (όπως γίνεται και για οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που πληρώνεται μέσω τακτικού προϋπολογισμού).
  3. Ανάρτηση προκήρυξης στην ιστοσελίδα των Τμημάτων και στον πίνακα ανακοινώσεων από τις Γραμματείες (Υπόδειγμα Προκήρυξης – Παράρτημα Α).
  4. α. Έγκριση ονομάτων επιλεγέντων φοιτητών από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων.

    β. Ενημέρωση των δικαιούχων φοιτητών από τις Γραμματείες των Τμημάτων και υπογραφή συμβάσεων. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρύτανη και τον φοιτητή (Παράρτημα Γ).

  1. Ο φοιτητής υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα Ε).
  2. Μετά την ολοκλήρωση της ανταποδοτικής υποτροφίας, υπογράφεται η βεβαίωση ανταποδοτικών υποτροφιών από τον Πρόεδρο του εκάστοτε Τμήματος και τον Υπεύθυνο του προγράμματος ανταποδοτικών υποτροφιών του Τμήματος (Παράρτημα Δ).
  3. Μετά την ολοκλήρωση της ανταποδοτικής υποτροφίας, η γραμματεία του Τμήματος αποστέλλει στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων για έλεγχο τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος (περ. 1 και 4α) και τα στοιχεία των περ. 3, 4β, 5 και 6. Στη συνέχεια το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων τα διαβιβάζει στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικού για πληρωμή.

Για να δείτε τον κανονισμό και τα παραρτήματα, πατήστε:

Εσωτερικός κανονισμός ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες