Μέλη ΔΕΠ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1068/14-10-2019, Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, «Ανασυγκρότηση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Εργοθεραπείας (με έδρα την Πτολεμαΐδα) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ AΔ 6ΨΛΜ469Β7Κ-7ΗΞ).