Υποστήριξη ευπαθών ομάδων

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΜΥΦΕΟ στον ιστότοπο :     https://myfeo.uowm.gr/                                         
    Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΜΥΦΕΟ 
Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) βρίσκεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής Μέριμνας, και ειδικότερα στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Ως εκ τούτου οργανώνεται υπό την εποπτεία του/της αντιπρύτανη/ισσας «Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας». Η ΜΥΦΕΟ άρχισε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2020 και κατά την αρχική φάση της λειτουργίας της συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)», επιστημονικά υπεύθυνος της οποίας είναι ο καθηγητής Δημήτριος Πνευματικός. Στη ΜΥΦΕΟ ανήκει και η Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) η οποία στελεχώνεται από πέντε ψυχολόγους.
Αποστολή της ΜΥΦΕΟ είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών/τριών με διαφορετικές ικανότητες, απαιτήσεις, και ανάγκες μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής, Υπηρεσιών Πρόσβασης, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Οικονομικών ενισχύσεων.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΥΦΕΟ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ), ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Α.ΜΕ.Α, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ.

Ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη

Η ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. της ΜΥΦΕΟ του ΠΔΜ παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στους φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος.

Για την Πτολεμαΐδα μπορείτε να απευθυνθείτε στην:

Τουρτουρίδου Μαρία

Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, Ισόγειο Πτέρυγας Τμήματος Εργοθεραπείας, Θέση Κιουρή

Τηλ.:24633 51212

e-mail:myfeo.psy.pt@uowm.gr