Κατατακτήριες Εξετάσεις

Στο Τμήμα Εργοθεραπείας διενεργούνται Κατατακτήριες εξετάσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι υποψήφιοι για κατάταξη, οφείλουν να προσκομίσουν σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος. Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους, καθώς και τα προτεινόμενα συγγράμματα, ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος, τον Απρίλιο – Μάιο κάθε Ακαδημαϊκού Έτους, για τη διαδικασία των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του επόμενου Ακαδημαϊκού Έτους. Η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12%.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις έχουν επίσης απόφοιτοι ΙΕΚ με ειδικότητα: Βοηθός Εργοθεραπείας, με κωδικό Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜΝ 27-00-04-1 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ν.4186/2013) που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, σε ποσοστό 1%.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις Κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται κατά το διάστημα  1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους, ενώ οι Κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται από 1-20 Δεκεμβρίου, όπως ορίζεται στις διατάξεις για τις Κατατακτήριες εξετάσεις (*).

Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν στις Κατατακτήριες Εξετάσεις, βρίσκονται στον σύνδεσμο: https://ot.uowm.gr/category/katataktiries-exetaseis/