— Εγγραφή επιτυχόντων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Η εγγραφή των επιτυχόντων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2022, με το σύστημα εισαγωγής του ν.4186/2013 (Α’ 193), μπορεί να γίνει από τις 03-10-2022 μέχρι και τις 07-10-2022, με υποβολή αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με Φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου], είτε με ταχυδρομική αποστολή, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ζητήσουν οι Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών. Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου www.goV.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Πρώτης Εγγραφής  (Την συμπληρώνετε όταν φέρετε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή την στέλνετε μαζί με αυτά. Δεν χρειάζεται επικύρωση)
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.
  3. Μία πρόσφατη φωτογραφία (τύπου ταυτότητας),  έγχρωμη.
  4. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για άρρενες φοιτητές).
  5. Υπεύθυνη δήλωση (πατήστε εδώ), στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής:   α)  «Συναινεί στη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων από τις υπηρεσίες  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».  (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία). β)  «Δεν φοιτά σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
  6. Διαγραφή από προηγούμενο τμήμα φοίτησης.

Η διεύθυνση του Τμήματος Εργοθεραπείας για την αποστολή των δικαιολογητικών, είναι:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΤΗΛ: 24610-68055, 68057
E-mail: ot@uowm.gr
https://ot.uowm.gr