— Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών των πρωτοετών 2023-24, για χορήγηση δωρεάν σίτισης, κατά το ακαδ. έτος 2023-2024

Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς φοιτητές σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση ακαδ. έτους 2023-2024

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση 2023-2024

Υπόδειγμα εκκαθαριστικού σημειώματος 2022

ΦΕΚ 1965 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ

— Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών

Λόγω της διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 193/22-09-2023 συνεδρίασης Συγκλήτου, αναστέλλεται το εκπαιδευτικό έργο στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές/τριες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Οι ημερομηνίες, προ και μετά το πέρας των εκλογών, είναι:

 • Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023
 • Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023

Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023, οι ημερομηνίες αναστολής του εκπαιδευτικού έργου είναι:

 • Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023
 • Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023

— Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13/06-09-2023 θέμα 16ο ,  απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσής του, αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με αρ. Πρωτ.: 77/22-09-2023,  στο ακόλουθο ερευνητικό πεδίο:

«Επιστήμη του Έργου- Κοινότητα -Κοινωνικός Μετασχηματισμός»

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας, ΦΕΚ τ.Β’ 6649/31-12-2021 και το ΦΕΚ τ. Β’ 4827/01-08-2023, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Εργοθεραπείας  της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν όσοι/ες πληρούν τουλάχιστον μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. σε αντικείμενο συναφές με την επιστήμη του Εργοθεραπευτή, που είναι Πτυχιούχοι/Διπλωματούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχιούχοι/Διπλωματούχοι Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στο αντικείμενο των Επιστημών Υγείας ή σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής.
 3. Δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας ή Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, αλλά είναι κάτοχοι ΔΜΣ ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, με τις ακόλουθες όμως προϋποθέσεις:
 • Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής να είναι διεπιστημονικό.
 • Σημαντικό μέρος του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής να εμπίπτει αβίαστα στο πλαίσιο των Επιστημών Υγείας και Αποκατάστασης ή σε ευρύτερο τομέα σχετικό με την εργοθεραπεία.
 • Το πτυχίο και το ΔΜΣ του ενδιαφερομένου να παρουσιάζουν γνωστική συνάφεια με το άλλο μέρος του διεπιστημονικού αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής.
 • Να υπάρχει στο τμήμα μέλος ΔΕΠ με ανάλογο γνωστικό αντικείμενο, ώστε να μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη μιας τέτοιας διδακτορικής διατριβής.
 • Τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Επιτροπής να προέρχονται από τμήματα και να έχουν γνωστικά  αντικείμενα, που είναι συναφή με εκείνο της διδακτορικής διατριβής.

Ενδιαφερόμενοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πτυχιούχων και δεν διαθέτουν ΔΜΣ, δεν έχουν, σε καμιά περίπτωση, δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων, η  Συνέλευση του Τμήματος όρισε τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αφού εξετάσει τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί και όλα τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση έγγραφα, καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α. Ακολούθως, υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα για την αποδοχή ή μη του υποψηφίου, στην οποία αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός/ή. Επιπρόσθετα, προτείνει τον/την Επιβλέποντα/ουσα, εφόσον αυτός/ή δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Επιτροπής καθώς και τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, και αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται ο Επιβλέπων και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, καθώς και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, από 22/09/2023 μέχρι 28/09/2023, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Εργοθεραπείας, στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ot@uowm.gr .

Στην ΑΙΤΗΣΗ υποψηφιότητας (επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη) θα πρέπει να αναγράφεται:

 • ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής,
 • η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής,
 • ο/η προτεινόμενος/η Επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής.

Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων)
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), συνοδευόμενο από αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, αλλά γίνονται δεκτοί μόνο εφόσον προσκομίσουν «Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών» πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, που επικυρώνει την επιλογή των υποψήφιων Διδακτόρων. Για τους απόφοιτους ΑΕΙ του εξωτερικού είναι απαραίτητη η υποβολή βεβαίωσης αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Αντίγραφο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, συνοδευόμενο από αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας των μεταπτυχιακών μαθημάτων (για τους υποψήφιους που είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Master).
 5. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας Διπλώματος Master με το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για αποφοίτους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του εξωτερικού).
 6. Αντίγραφα βεβαιώσεων τυχόν επαγγελματικής εμπειρίας σε επιστημονική περιοχή συναφή προς το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.
 7. Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας ή/και αντίγραφα ερευνητικών εργασιών.
 8. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης τουλάχιστον επιπέδου B2/B2 της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα βεβαιώνεται και στην περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει δίπλωμα ή πτυχίο από αγγλόφωνο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
 9. Τουλάχιστον δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν εκπονεί διδακτορική διατριβή σε άλλο ΑΕΙ ούτε έχει υποβάλει διδακτορική διατριβή για κρίση με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα σε άλλο ΑΕΙ ελληνικό ή της αλλοδαπής (προσκομίζεται αφού ο υποψήφιος γίνει δεκτός).
 11. Αν απαιτείται από το ερευνητικό πρωτόκολλο και σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες της βιοϊατρικής έρευνας και με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, άδεια της Εσωτερικής Επιτροπής Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής.
 12. Προσχέδιο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής με τεκμηριωμένη ερευνητική πρόταση στην Ελληνική γλώσσα, όπου θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής (επισυνάπτεται πρότυπο):
 • Προτεινόμενος τίτλος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης
 • Προτεινόμενος Επιβλέπων Καθηγητής
 • Θεματική περιοχή/Ερευνητικό πεδίο
 • Τρεις (3) έως πέντε (5) λέξεις – κλειδιά
 • Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου
 • Περιγραφή του σκοπού της μελέτης και των βασικών αξόνων του θέματος
 • Σύντομη τεκμηρίωση του θέματος
 • Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Προσδιορισμός προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών σταδίων εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
 • Σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση με παράθεση σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών
 • Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων με αναφορά των λόγων για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές
 1. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγηση και θα ενισχύσει την επιλογή του (π.χ. επιστημονικά επιτεύγματα, διακρίσεις, βραβεία, υποτροφίες, άλλες ξένες γλώσσες κλπ.)

Η αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά  10 και 12 που αναφέρονται στην πρόσκληση, θα πρέπει να  φέρουν ψηφιακή υπογραφή ή βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής, μέσα από τις ιστοσελίδες:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses  ή

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou  .

Τα δικαιώματα και οι πρόσθετες υποχρεώσεις του υποψήφιου Διδάκτορα, καθώς και οι ρήτρες, τα παραδοτέα και τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής, μνημονεύονται ρητά στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας και αποτελούν προϋπόθεση για τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εργοθεραπείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 24610-68055, 24610-68057.        

Συνημμένα       

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Προσχέδιο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Εργοθεραπείας

ΦΕΚ τ.Β΄4827_01-08-2023

 

 

 

                                                                                               

— eCampus: Το 1ο Πανελλαδικά Ελληνικό Ψηφιακό Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει ενημερωτική ημερίδα στις 19/9/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.15,  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής με θέμα:  

«eCampus: Το 1ο Πανελλαδικά Ελληνικό Ψηφιακό Πανεπιστήμιο»  

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των 2 καινοτόμων εφαρμογών που εισάγει το eCampus: 

 • eCampus mobile app: Εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο (Android, iOS) η οποία επιτρέπει την αυτοματοποίηση ροών εργασίας που αφορούν τον φοιτητή.
 • eCampus dashboard: ενοποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν τη ερευνητική, εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του Πανεπιστημίου, για όλα τα ταυτοποιημένα μέλη του Ιδρύματος σε ένα και μοναδικό σημείο πρόσβασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

— Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων χειμερινού 2023-24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 2023-2024 Εργοθεραπείας ΨΧΡΕ469Β7Κ-ΓΡΘ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ  ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

— Παράταση της ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι λόγω της συνέχισης των έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών που πλήττουν τη χώρα μας, η εγγραφή των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  παρατείνεται έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 24.00μμ.

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται  υποχρεωτικά ηλεκτρονικά,  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2023. Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2023 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr .

Η παράταση που δίνεται αφορά τους:

 • – Επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων
 • – Επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις
 • – Επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης
 • – Αποφοίτους Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες (καθώς για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν εφαρμόζεται ηλεκτρονική εγγραφή, παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής τους στις Γραμματείες των Ιδρυμάτων).

Διαβάστε επίσης  την ανακοίνωση: Εγγραφή Πρωτοετών 2023-24

— Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης για τους φοιτητές/τριες παλαιών ετών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Όσοι εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών (παλαιών ετών) ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στα φοιτητικά εστιατόρια Κοζάνης, Κοίλων, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Πτολεμαΐδας και δεν πρόλαβαν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, έχουν την δυνατότητα να την υποβάλουν στη διεύθυνση: https://forms.uowm.gr (Αιτήσεις Φοιτητών).

Η είσοδος στο σύστημα  θα είναι δυνατή  από

 τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

Παράταση για τους φοιτητές παλαιών ετών στην υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση 2023-2024

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση 2023-2024