— Προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου Διδάκτορα στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Συνέλευση του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 13/20-06-2022 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 38, 40 και 42 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 4610/2019 (Α’ 70), σύμφωνα με τις οποίες ιδρύθηκε το Τμήμα Εργοθεραπείας.
 3. Τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4394/29-11-2019, τ.Β’), ο οποίος συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
 4. Την τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 6649/31-12-2021, τ.Β’).

αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ακόλουθο ερευνητικό πεδίο:

«Διαχείριση και αποκατάσταση ασθενών υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου» 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας, ο οποίος επισυνάπτεται στη παρούσα προκήρυξη, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Εργοθεραπείας  της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν όσοι/ες πληρούν τουλάχιστον μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις,:

 1. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. σε αντικείμενο συναφές με την επιστήμη του Εργοθεραπευτή, που είναι Πτυχιούχοι/Διπλωματούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχιούχοι/Διπλωματούχοι Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, στο αντικείμενο των Επιστημών Υγείας ή σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής.
 3. Δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας ή Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, αλλά είναι κάτοχοι ΔΜΣ ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, με τις ακόλουθες όμως προϋποθέσεις:
 • Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής να είναι διεπιστημονικό.
 • Σημαντικό μέρος του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής να εμπίπτει αβίαστα στο πλαίσιο των Επιστημών Υγείας και Αποκατάστασης ή σε ευρύτερο τομέα σχετικό με την εργοθεραπεία.
 • Το πτυχίο και το ΔΜΣ του ενδιαφερομένου να παρουσιάζουν γνωστική συνάφεια με το άλλο μέρος του διεπιστημονικού αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής.
 • Να υπάρχει στο τμήμα μέλος ΔΕΠ με ανάλογο γνωστικό αντικείμενο, ώστε να μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη μιας τέτοιας διδακτορικής διατριβής.
 • Τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Επιτροπής να προέρχονται από τμήματα και να έχουν γνωστικά  αντικείμενα, που είναι συναφή με εκείνο της διδακτορικής διατριβής.

Ενδιαφερόμενοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πτυχιούχων και δεν διαθέτουν ΔΜΣ, δεν έχουν, σε καμιά περίπτωση, δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων, η  Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία, αφού εξετάσει τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί και όλα τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση έγγραφα, καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α. Ακολούθως, υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα για την αποδοχή ή μη του υποψηφίου, στην οποία αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός/ή. Επιπρόσθετα, προτείνει τον/την Επιβλέποντα/ουσα, εφόσον αυτός/ή δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Επιτροπής καθώς και τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, και αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται ο Επιβλέπων και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, καθώς και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, από τις 30/06/2022 μέχρι τις 20/07/2022, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf, στη Γραμματεία του Τμήματος Εργοθεραπείας, στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ot@uowm.gr .

Στην αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη) θα πρέπει να αναγράφεται:

 • ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής,
 • η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής,
 • ο/η προτεινόμενος/η Επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής.

Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), συνοδευόμενο από αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, αλλά γίνονται δεκτοί μόνο εφόσον προσκομίσουν «Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών» πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, που επικυρώνει την επιλογή των υποψήφιων Διδακτόρων. Για τους απόφοιτους ΑΕΙ του εξωτερικού είναι απαραίτητη η υποβολή βεβαίωσης αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Αντίγραφο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, συνοδευόμενο από αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας των μεταπτυχιακών μαθημάτων (για τους υποψήφιους που είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Master).
 4. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας Διπλώματος Master με το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για αποφοίτους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του εξωτερικού).
 5. Αντίγραφα βεβαιώσεων τυχόν επαγγελματικής εμπειρίας σε επιστημονική περιοχή συναφή προς το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.
 6. Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας ή/και αντίγραφα ερευνητικών εργασιών.
 7. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης τουλάχιστον επιπέδου B2/B2 της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα βεβαιώνεται και στην περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει δίπλωμα ή πτυχίο από αγγλόφωνο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
 8. Τουλάχιστον δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν εκπονεί διδακτορική διατριβή σε άλλο ΑΕΙ ούτε έχει υποβάλει διδακτορική διατριβή για κρίση με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα σε άλλο ΑΕΙ ελληνικό ή της αλλοδαπής (για όσους υποψήφιους γίνουν δεκτοί).
 10. Αν απαιτείται από το ερευνητικό πρωτόκολλο και σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες της βιοϊατρικής έρευνας και με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, άδεια της Εσωτερικής Επιτροπής Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής.
 11. Προσχέδιο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής με τεκμηριωμένη ερευνητική πρόταση στην Ελληνική γλώσσα, όπου θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής (επισυνάπτεται πρότυπο):
 • Προτεινόμενος τίτλος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης
 • Προτεινόμενος Επιβλέπων Καθηγητής
 • Θεματική περιοχή/Ερευνητικό πεδίο
 • Τρεις (3) έως πέντε (5) λέξεις – κλειδιά
 • Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου
 • Περιγραφή του σκοπού της μελέτης και των βασικών αξόνων του θέματος
 • Σύντομη τεκμηρίωση του θέματος
 • Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Προσδιορισμός προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών σταδίων εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
 • Σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση με παράθεση σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών
 • Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων με αναφορά των λόγων για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές
 1. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγηση και θα ενισχύσει την επιλογή του (π.χ. επιστημονικά επιτεύγματα, διακρίσεις, βραβεία, υποτροφίες, άλλες ξένες γλώσσες κλπ.)
 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων)

Τα δικαιώματα και οι πρόσθετες υποχρεώσεις του υποψήφιου Διδάκτορα, καθώς και οι ρήτρες, τα παραδοτέα και τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής, μνημονεύονται ρητά στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας και αποτελούν προϋπόθεση για τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εργοθεραπείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 24610-68055 και 24610-68057.

Η Πρόεδρος   του Τμήματος Εργοθεραπείας    

Γούλα Α. Μαρία

Καθηγήτρια 

Συνημμένα:

1. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος

2. Αίτηση Υποψήφιου Διδάκτορα 

3.  Προσχέδιο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

 

— Χορήγηση Στεγαστικού – Φοιτητικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ανακοίνωση προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 78354/Ζ1/27-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα υποβάλλονται από την

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 έως την Παρασκευή  29 Ιουλίου 2022

μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Σε περίπτωση που μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι γονείς ή οι δικαιούχοι φοιτητές, ανά περίπτωση,  υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, να τα προσκομίσουν μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση, εκτυπωμένη, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) είτε με ταχυδρομείο είτε με ταχυμεταφορά (courier), στην παρακάτω διεύθυνση:

Για το Τμήμα Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πτολεμαΐδα:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ

Τ.Κ .50200, Πτολεμαΐδα

Υπόψη: Αραμπατζή Δωροθέας

Τηλ. 24610-68058

Email: health@uowm.gr, merimna-pto@uowm.gr

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος ακαδ. ετους 2021-2022

Εγκύκλιος στεγαστικού επιδόματος έτους 2021-2022

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2021-2022

Δικαιολογητικά για Κύπριους φοιτητές – Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2021-2022

— ENOTHE Webinar coming up! Webinar Presenter/Topic Call!

Dear Member,

ENOTHE webinars are back and the next one is in June 23rd, 2022 – 17:00CET.

Topic will be: “Distance and Hybrid Teaching: Where do we go from here?”.

Find the promo flyer enclosed with the topics for discussion.

You can register to this webinar here: https://forms.office.com/r/By71UzGstu until June 23rd, 2022 12:00pm

In light of planning next ENOTHE Webinars we are opening a call for Webinar Presenter/Topic.

We invite you to participate here: https://forms.office.com/r/TXCRkuTDgj

Please share this widely within your colleagues and students.

See you at the webinar!

Kind Regards,

Marta Figueiredo | ENOTHE Coordinator  

ENOTHE represents 100+ Institutions across 36 countries worldwide 

w: www.enothe.eu |e: info@enothe.eu
Facebook and Twitter: @enOThe1
a: Holzmeistergasse 7-9 / 2/1 | 1210 Vienna | Austria

Central Association Register ZVR: 1929 378541

 

— 2022 AM Georgia: Deadline extended for in-person formats

Dear Member,

We would like to thank you for all submissions for this year Annual Meeting Georgia.

Since we are having several requests for late submissions, we decided, and are most happy, to extend the submission deadline for in-person presentation formats: poster presentations, workshops, meet-ups and masterclasses, until June 8th 2022. 

With this we would also like to create more opportunities for students to submit, so we kindly ask you to share this update.

You can directly access the submission platform here: https://enothe2022.exordo.com/

Keep up with the latest updates on the Annual Meeting here: https://enothe.eu/annual-meeting/georgia-22/

We look forward to meet you in Georgia!

Kind Regards,

Marta Figueiredo | ENOTHE Coordinator  

ENOTHE represents 100+ Institutions across 36 countries worldwide 

w: www.enothe.eu |e: info@enothe.eu
Facebook and Twitter: @enOThe1
a: Holzmeistergasse 7-9 / 2/1 | 1210 Vienna | Austria

Central Association Register ZVR: 1929 378541

 

— Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

«Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023».

Όσοι/όσες εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών, ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στα φοιτητικά εστιατόρια Κοζάνης, Κοίλων, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Πτολεμαΐδας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση:  https://forms.uowm.gr   (Αιτήσεις Φοιτητών) από την Τετάρτη 1 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.

Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού και οι φοιτητές υποβάλλουν την αίτηση για δωρεάν σίτιση ανάλογα με το Τμήμα στο οποίο φοιτούν (το οποίο και επιλέγουν). Δικαίωμα υποβολής παρέχεται σε όλους τους ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές/τριες που δεν έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών. Μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ψηφιακή μορφή, αρχείο pdf) καθώς και η σχετική αίτηση, υποβάλλονται μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (δεν αποστέλλονται ταχυδρομικώς). Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή τροποποίησης της αίτησης και των επισυναπτόμενων αρχείων.

   Η αξιολόγηση της κάθε αίτησης, θα γίνει σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αρχεία και μόνο.

Υπενθυμίζουμε ότι η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει εξολοκλήρου στον αιτούντα και καμία παρέμβαση στην αίτηση δεν γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης θα προκύψουν μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 ΚΥΑ του Ν. 4009/2011.

Προσοχή:

 • Μην ξεκινήσετε την αίτησή σας εάν δεν έχετε διαθέσιμα όλα τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή pdf.
 • Συμπληρώστε την αίτησή σας προσεκτικά διότι αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αίτηση δεν μπορεί να τροποποιηθεί κανένα στοιχείο της.
 • Δε θα ειδοποιηθεί κανένας φοιτητής/τρια για λάθος έντυπα.
 • Η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τις αιτήσεις θα δίδεται αποκλειστικά στον αιτούντα φοιτητή/τρια. Η ηλεκτρονική επικοινωνία θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ακαδημαϊκής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (ιδρυματικό email φοιτητών).

Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σίτισης (και για τις 3 κατηγορίες φοιτητών/τριών) πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους για τη Φοιτητική Μέριμνα υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα παρακάτω τηλέφωνα ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails):

Για το Τμήμα Εργοθεραπείας  της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πτολεμαΐδα:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ

Τ.Κ .50200, Πτολεμαΐδα

Τμήμα Εργοθεραπείας

Πατσίκας Κωνσταντίνος

Τηλ.: 24610-68057

Email: merimna-pto@uowm.gr

Ανακοίνωση για πρωτοετείς 2021-2022

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση 2022-2023

Υπόδειγμα εκκαθαριστικού 2021

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση