Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 

Η Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Εργοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 του Τμήματος Εργοθεραπείας που διενεργήθηκαν από 11 έως 12 Δεκεμβρίου 2021.

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013, την Υ.Α. αριθ. Φ1/192329/Β3, ΦΕΚ 3185/16- 12-13 τ.Β ́, και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρ.15 του Ν. 3404 (ΦΕΚ 260Α /2015) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74, παρ.3, του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α /2017) οι επιτυχόντες  για κατάταξη στο Τμήμα με βάση τη σειρά επιτυχίας τους, είναι οι εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ. Πρωτοκόλλου αίτησης Συνολικός βαθμός
1 Ν.Ι. 268/4-11-2021 37,35
2 Κ.Λ. 277/8-11-2021 30,25

Η Επιτροπή Κατατάξεων