— Κατάθεση Αιτήσεων για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024

Δικαίωμα συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12%.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις έχουν επίσης απόφοιτοι ΙΕΚ με ειδικότητα: «Βοηθός Εργοθεραπείας», με κωδικό Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜΝ 27-00-04-1 ή 27-00-04-0 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ν.4186/2013) που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, σε ποσοστό 1%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2023 έως και 15 Νοεμβρίου 2023, είτε αυτοπροσώπως είτε με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier (σφραγίδα αποστολής έως και 15/11/2023).

Αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν θα γίνονται δεκτές.

 Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 

  • Για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
  1. Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης)
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  3. Φωτοτυπία Αντιγράφου πτυχίου ή φωτοτυπία πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή  από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

  • Για αποφοίτους ΙΕΚμε ειδικότητα: «Βοηθός Εργοθεραπείας»:
  1. Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης)
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  3. Απολυτήριο Λυκείου
  4. Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης
  5. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο.

 

Η διεύθυνση αποστολής είναι:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΤΗΛ: 2461068055, 2461068057

 

Για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, θα υπάρξει νεότερη  ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αίτηση-για-συμμετοχή-σε-Κατατακτήριες-εξετάσεις

 

(*) Διατάξεις που αφορούν στις Κατατακτήριες:

– Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-2013, ΦΕΚ Β΄3185: “Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης”

– Άρθρα 43 και 44 παρ. 7 του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ τ.Α’ 254/21-12-2020), που αφορούν στη δυνατότητα αποφοίτων ΙΕΚ και Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας να συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις.

– Την υπ’ αριθμ. 46935/Ζ1/2022 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 2031/21-04-2022), με θέμα «Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.».