— Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του ΠΔΜ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. Δ2/Σ167/13-07-2022, συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Για το Τμήμα Εργοθεραπείας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά, από 18-07-2022 έως 28-07-2022, στο email: ot@uowm.gr  , Τηλ. Επικοινωνίας: 2461068055, 2461068057.

Οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά συμπληρωμένες και ψηφιακά υπογεγραμμένες μέσα από το gov.gr ή  να φέρουν πιστοποίηση για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.

— Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

— Αίτηση για την  Πρόσκληση Εκδήλωσης  ενδιαφέροντος ΑΥ

— Υπεύθυνη δήλωση για απασχόληση σε άλλο φορέα

— Υπεύθυνη δήλωση επί ποινή

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση