— Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Δημοσιεύεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, βάσει του άρθρου 173 του ν.4957/2022,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Εργοθεραπείας, για το Εαρινό εξάμηνο 2022-2023.

Τα δικαιολογητικά  1, 6 και 7 που αναφέρονται στην πρόσκληση, θα πρέπει να είναι πληκτρολογημένα και όχι χειρόγραφα και να φέρουν ψηφιακή υπογραφή ή βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής, μέσα από τις ιστοσελίδες:

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση, την αίτηση και τις υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να συμπληρώσετε:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντεταλμένων διδασκόντων Τμήματος Εργοθεραπείας

Αίτηση για Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εντεταλμένων 

Υπεύθυνη δήλωση επί ποινή

Υπεύθυνη δήλωση για ασυμβίβαστες ιδιότητες