Κατάθεση Αιτήσεων για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3/2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 3185/16-12-2013), αίτηση για συμμετοχή στις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Εργοθεραπείας, μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων, ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2021 έως και 15 Νοεμβρίου 2021,είτε αυτοπροσώπως είτε με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier (σφραγίδα αποστολής έως και 15/11/2021).

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης)
β) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
γ) Φωτοτυπία Αντιγράφου πτυχίου ή φωτοτυπία πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών. 
     Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας 
     του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την 
     αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Η διεύθυνση αποστολής είναι:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΤΗΛ: 2461068055, 2461068057   
E-mail: ot@uowm.gr https://ot.uowm.gr

Για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, θα υπάρξει νεότερη  ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αίτηση για συμμετοχή σε Κατατακτήριες εξετάσεις